کارگاه آموزشی استراتژی های جستجو

تاریخ شروع : ۱۳۹۷-۰۹-۱۲

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۷-۰۹-۲۰

ساعت : ۱۵:۰۰-۱۸:۰۰

مکان : شرکت پارس آذرخش- اتاق کنفرانس

کارگاه آموزش استراتژی های جستجو در نرم افزار کتابخانه ای جهت دانشجویان ورودی جدید توسط شرکت پارس آذرخش برگزار می گردد.