ساعات کار کتابخانه

ساعات کار بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی در طول سال تحصیلی از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی تا پایان آزمون‌های نهایی نیمسال دوم تحصیلی
بخش امانت و بازگشت کتاب : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸  الی ۱۶ 
سایر بخش‌های سرویس‌دهی و اداری : شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸  الی ۱۲  و ۱۳ الی ۱۶
سالن‌های مطالعه طبقه دوم : شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸  الی ۱۶
سالن مطالعه طبقه همکف برادران (ورودی از بیرون ساختمان) : در طول هفته به صورت ۲۴ ساعته (شبانه‌روزی) 
سالن مطالعه همکف خواهران (ورودی از بیرون ساختمان) : در طول هفته از ساعت ۸ الی۲۱:۳۰ 
اتاقک‌های استعداد درخشان و سایت‌های برادران و خواهران طبقه همکف : شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸  الی ۲۱:۳۰ و پنج‌شنبه‌ها  از ساعت  ۸  الی ۱۸:۳۰ و جمعه‌ها  از ساعت  ۸  الی ۱۲ 
توجه : ساعات کار کلیه بخش‌های کتابخانه مرکزی پس از پایان آزمون‌های نهایی نیم‌سال دوم تحصیلی تا  ابتدای نیم‌سال اول سال تحصیلی مطابق ساعات اداری دانشگاه است.
توجه : کتابخانه در ایام عید نوروز و هر زمان که کل دانشگاه تعطیل باشد باز نیست.